Сенненская павятовая землеўладкавальная камісія, яе фонд у НГАБ, удакладненыя загалоўкі

Адным з найбольш загадкавых у плане захаванасці і спектру генеалагічных крыніц сярод беларускіх паветаў Расійскай імперыі ўяўляецца Сенненскі павет Магілёўскай губерні. Па гэтай прычыне важна ўсяляк уводзіць ва ўжытак маладаследаваныя матэрыялы па гісторыі і генеалогіі яго насельніцтва.

Фонд Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі “Сенненская павятовая землеўладкавальная камісія” (1907–1917) складаецца з 207 адзінак захавання, дзе змяшчаецца інфармацыя аб разнастайных аспектах дзейнасці камісіі па аказанні дапамогі сялянам у пакупцы і землеўпарадкаванні пры хутарызацыі іх земляў.

Землямеры канца ХІХ — пачатку ХХ ст. (ілюстрацыя з інтэрнету)

Стварэнне губернскіх і павятовых камісій было абумоўлена Сталыпінскай аграрнай рэформай 1905 г., якая дэкламавала перадачу надзельных земляў ва ўласнасць сялян, паступовую ліквідацыю сялянскай грамады як калектыўнага ўласніка земляў, шырокае крэдытаванне сялян, скупку памешчыцкіх земляў для перапродажы сялянам на ільготных умовах, стварэнне асобных хутарскіх і адрубных гаспадарак за кошт ліквідацыі церазпалосіцы. Губернскія і павятовыя землеўладкавальныя камісіі створаны ўказам Мікалая ІІ ад 4 сакавіка 1906 г.

Паводле наказу ад 19 верасня 1906 г. павятовыя землеўладкавальныя камісіі, у ліку іншага, высвятлялі сапраўдны кошт набываемага банкам маёнтка, праводзілі разбіўку буйных участкаў на больш дробныя, ажыццяўлялі землямерныя і меліяратыўныя працы і сачылі, каб кожны ўдзельнік таварыства атрымаў устаноўленую па дамове пакупкі колькасць зямлі. Яны таксама праводзілі ўсе землеўладкавальныя дзеянні па прыгаворах сельскіх сходаў пры вылучэнні ўчасткаў з абшчыннай зямлі ва ўласнасць асобных гаспадароў, пераходзе ад перадзельнага карыстання зямлёй да падворна-спадчыннага, а ад падворна-спадчыннага – да хутарскога (адрубнога). Для гэтага яны складалі праекты і рассылалі землямераў для правядзення неабходных межавых прац. Завершаныя праекты прадстаўляліся ў прысутнасці земскага начальніка сельскаму сходу і асобным домагаспадарам, якія атрымлівалі ва ўласнасць участак, вылучаны з абшчыннай зямлі. Прыняты праектны план з прыгаворам сельскага сходу, пратаколам земскага начальніка аб праверцы прыгавора, распіскамі домагаспадароў і ўсёй вытворчасцю прадстаўляліся ў павятовую камісію. На вылучаныя валоданні складаліся гаспадарчыя планы, арыгіналы якіх захоўваліся ў губернскай чарцёжнай, а копіі ў губернскай землеўладкавальнай камісіі.

Паводле палажэння ад 29 мая 1911 г. у функцыі землеўладкавальных камісій уваходзіла: вылучэнне земляў асобным сяленням, сельскім грамадам, выселкам і часткам сяленняў, вылучэнне адрубных участкаў асобным членам сельскіх грамад, падзел угоддзяў паміж членамі грамады ці сялення на адрубныя ўчасткі, знішчэнне черазпалосных земляў, падзел угоддзяў агульнага карыстання, адмежаванне земляў ад сумежных валоданняў. Палажэнне вызначыла парадак складання, разгляду і зацвярджэння праектаў і планаў землеўпарадкавання, вырашэння спрэчак супольных уласнікаў аб адмежаванні грамадскіх і церазпалосных земляў, устанаўлення коштаў на зямлю і іншыя дзеянні камісій.

Губернскія і павятовыя камісіі былі ліквідаваны пастановай Часовага ўраду ад 1 чэрвеня 1917 г.

У дадзеным артыкуле прыводзіцца спіс удакладненых загалоўкаў фонда № 2594 (“Сенненская павятовая землеўладкавальная камісія”). Удакладненне адбывалася на падставе “Спіса населеных месцаў Магілёўскай губерні на 1910 год”, а таксама іншых дасяжных аўтару крыніц. У прыватнасці, правіліся памылкова пададзеныя геаграфічныя назвы, праводзілася іх поўная лакалізацыя. У выпадку адсутнасці зачэпак да лакалізацыі тапоніма прыводзіўся пералік валасцей, да якіх ён мог адносіцца. Большая частка спраў тычыцца Астроўненскай, Латыгаўскай, Машканскай, Пустынскай і Уллянавіцкай валасцей. Генеалагічная каштоўнасць спраў звязана з пералікамі сялян-гаспадароў, жыхароў пазначаных у загалоўках населеных пунктаў.

Лепш удасканаліць вопіс дапаможа толькі асабістае знаёмства са зместам спраў, якое можа падарыць шмат адкрыццяў. Так, населены пункт Засценак з загалоўка справы № 128 аказаўся па выніках прагляду засценкам Воўсіна Машканскай воласці.

Вопіс адрэдактаваны Вадзімам Урублеўскім, кандыдатам гістарычных навук, у жніўні 2023 г.:

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 1. Дело о разверстании на хутора земли деревни Кляпчево Пустынской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 18.09.1907-19.01.1909.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 2. Дело о разверстании на хутора земли деревни Городец (Латыговской/Ульяновичской) волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 26.06.1907-29.10.1909.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 3. Дело о разверстании на хутора земли деревни Новое Ивашково Каковчинской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 03.07.1907-04.08.1909.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 4. Дело о разверстании на хутора земли деревни Бондари Мошканской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 02.12.1907-19.08.1908.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 5. Дело о разверстании на хутора земли деревни Свечи Ульяновичской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 16.12.1907-06.10.1908.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 6. Дело о разверстании на хутора земли деревни Савчино Мошканской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 18.08.1907-09.10.1908.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 7. Дело о разверстании на хутора земли деревни Старое Ивашково Каковчинской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 05.05.1908-22.01.1909.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 8. Дело о разверстании на хутора земли деревни Романовка (Островенской/Пустынской) волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 26.01.1908-26.04.1908.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 9. Дело о возобновлении межевых знаков деревни Застодолье Мошканской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, состоящей в даче сельца Госьмир, 02.09.1908.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 10. Дело о возобновлении межевых знаков сельца Богатырь Черейской волости Сенненского уезда Могилевской губернии с деревней Стражевичи, 04.03.1908-10.12.1909.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 11. Дело о выделении купленной земли к одному месту от надельной и разбивке на хуторские участки деревни Слидчаны Черейской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 1908.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 12. Дело о выделении и разверстании на хутора земли деревни Сахны Пустынской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 19.08.1908-13.01.1910.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 13. Дело о разверстании на хутора земли деревни Стражевичи Черейской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 29.09.1908-05.11.1914.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 14. Дело о разверстании на хутора земли деревни Слидчаны Черейской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 21.06.1908-12.11.1909.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 15. Дело о разверстании на хутора земли деревни Тышко (Тишково?) Мошканской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 20.10.1908-28.10.1908.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 16. Дело о разбивке на три части земли деревни Массоры Мошканской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 15.09.1908-18.10.1908.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 17. Дело о разверстании на хутора земли деревни Парнево Мошканской волости Сенненского уезда Могилевской губернии и возобновлении части ее окружной межи, находящейся в даче специального межевания сельца Госьмир, 18.02.1908-10.12.1909.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 18. Дело о разверстании на хутора земли деревни Киреево Мошканской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 09.03.1908-19.11.1909.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 19. Дело о разверстании на хутора земли фольварка Гатовских (Ульяновичской?) волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 15.09.1908-11.11.1909.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 20. Дело о выделении двух хуторских участков при деревни Массоры Мошканской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 02.06.1908-09.01.1909.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 21. Дело о разверстании на хутора земли Гончаровского товарищества (Ульяновичской?) волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 21.06.1908-20.01.1909.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 22. Дело о возобновлении межевых знаков деревень Бондари и Мошканы Мошканской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 15.09.1908-21.08.1908-10.12.1909.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 23. Дело о разверстании на хутора земли деревни Кругляны (Островенской/Мошканской) волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 19.06.1908-03.02.1909.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 24. Дело о разверстании на хутора земли деревни Станьки Мошканской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 18.06.1908-28.07.1908.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 25. Дело о разверстании на хутора земли деревни Мошканы Мошканской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 21.08.1908-03.09.1908.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 26. Дело о выделении участков 11 домохозяем и разверстании между ними на хутора земли деревни Дворня Мошканской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 26.06.1908-26.02.1909.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 27. Дело о разверстании на хутора земли деревни Застодолье Мошканской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 28.10.1908-10.01.1909.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 28. Дело о разверстании на хутора земли деревни Войлево Латыговской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 04.08.1908-25.01.1910.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 29. Дело о разверстании на хутора земли деревни Слобода (Мошканской/Пустынской) волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 18.09.1909-27.09.1909.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 30. Дело о о выделении двух хуторских участков в деревне Кожемяки (Мошканской/Ряснянской) волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 25.08.1909-19.01.1910.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 31. Дело о разверстании на хутора земли деревни Выгорь Мошканской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 25.08.1909-02.01.1910.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 32. Дело о разверстании на хутора земли деревни Грибы Мошканской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 09.09.1909-04.01.1909.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 33. Дело о разверстании на хутора земли села Пустынки Пустынской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 27.05.1909-25.01.1910.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 34. Дело о выделении шести хуторских участков в деревне Ракиты Пустынской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 27.05.1909-12.01.1910.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 35. Дело о разверстании на хутора земли деревни Мартиновка Мошканской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 02.09.1909-24.12.1910.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 36. Дело о выделении двух хуторских участков в деревне Келисы Пустынской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 27.05.1909-06.02.1910.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 37. Дело о разверстании на хутора земли в деревне Лихошино Островенской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 29.04.1909-29.06.1909.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 38. Дело о выделении к одному месту пяти участков земли в деревне Белое Островенской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 29.04.1909-29.06.1909.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 39. Дело о выделении хуторского участка в деревне Цыганки Пустынской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 29.04.1909-12.01.1910.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 40. Дело о выделении четырех хуторских участков в деревне Бутаны Мошканской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 18.11.1909-08.12.1910.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 41. Дело о разверстании на хутора земли в деревне Жарцы Латыговской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 22.06.1909-13.02.1910.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 42. Дело о выделении хуторского участка в деревне Васильково Ряснянской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 24.09.1909-31.10.1909.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 43. Дело о выделении хуторского участка в деревне Витунь Пустынской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 27.05.1909-02.12.1909.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 44. Дело о разверстании на хутора земли деревни Голошевка Латыговской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 25.08.1909-08.12.1910.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 45. Дело о разверстании на хутора земли деревни Зазорьи (Зазеры?) (Пустынской?) волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 23.08.1909-07.09.1909.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 46. Дело о возобновлении межевых знаков участка специального межевания деревни Заозерье (Зазерье?) Латыговской/Мошканской/Ульяновичской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 23.08.1909-04.08.1910.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 47. Дело о возобновлении межевых знаков участка специального межевания деревни Ярошки Мошканской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 16.06.1909-02.02.1910.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 48. Дело о выделении двух хуторских участков в деревне Стриги Мошканской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 21.05.1909-27.05.1909.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 49. Дело о выделении хуторского участка в деревне Сахны Пустынской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 26.08.1909-10.09.1910.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 50. Дело о возобновлении границ формально отграниченного крестьянского надела деревни Лядище Мошканской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 29.04.1909-25.01.1910.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 51. Дело о выделении хуторского участка в деревне Дворец Пустынской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 27.05.1909-12.01.1910.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 52. Дело о возобновлении межевых знаков в деревне Шелухи Мошканской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 10.06.1909-12.01.1910.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 53. Дело о разверстании на хутора земли деревни Мазуры Мошканской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 18.06.1909-31.12.1909.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 54. Дело о ликвидации имений Черея, Лосовская Пуща и Андриановщина Сенненского уезда Могилевской губернии, 01.09.1910-24.12.1911.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 55. Дело о разверстании на хутора земли деревни Устье Мошканской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 08.10.1910-15.02.1912.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 56. Дело о возобновлении межевых знаков 1-й части деревень Большие и Малые Торонковичи Лукомльской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 30.04.1910-1910.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 57. Дело о выделении хуторского участка крестьянину Метелице в деревне Устиновичи Ульяновичской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 07.09.1910-11.09.1910.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 58. Дело о возобновлении части окружной межи деревни Крыльцово Ульяновичской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 07.09.1910-12.01.1912.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 59. Дело о выделении к одному месту восьми участков земли деревни Дягилево Островенской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 15.04.1910-26.01.1912.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 60. Дело о выделении к одному месту восьми участков земли деревни Овчинники Мошканской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 15.04.1910-19.01.1912.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 61. Дело о разверстании на хутора земли деревни Лоси Островенской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 28.06/07.1910-19.05.1912.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 62. Дело о выделении хуторского участка в деревне Рудковщина Пустынской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 15.04.1910-18.01.1911.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 63. Дело о выделении хуторского участка в деревне Земковичи Пустынской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 15.04.1910-12.01.1911.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 64. Дело о разверстании на хутора земли деревни Обрезково Латыговской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 03.09.1910-20.09.1910.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 65. Дело о выделении к одному месту земли в деревне Хаменки Пустынской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 02.06.1910-20.04.1911.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 66. Дело о выделении к одному месту земли в деревне Буево Мошканской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 15.04.1910-10.06.1910.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 67. Дело о выделении восьми хуторских участков крестьянам деревни Узречье Мошканской/Каковчинской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 29.07.1910-14.03.1911.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 68. Дело о выделении к одному месту надельной земли крестьянину Казимиру Давыдько в деревне Поповка Пустынской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 09.07.1910-21.03.1911.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 69. Дело о разверстании на хутора земли деревни Городно Островенской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 29.05.1910-19.01.1912.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 70. Дело о разверстании на хутора земли деревни Застаринье Островенской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 20.09.1910-07.12.1911.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 71. Дело о выделении к одному месту надельной земли в селе Пустынки Пустынской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 24.06.1910-18.03.1911.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 72. Дело о разверстании на хутора земли деревни Перекалье Мошканской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 07.06.1910-21.03.1911.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 73. Дело о разверстании на хутора земли деревни Шилки Мошканской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 16.09.1910-17.02.1912.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 74. Дело о разверстании на хутора земли фольварка Сажалкино между крестьянами Мало-Пушкарского сельского товарищества Островенской/Пустынской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, выкупившими землю с помощью крестьянского Поземельного банка, 22.09.1910-26.10.1910.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 75. Дело о выделении к одному месту надельной земли крестьянину Ивану Рябушко в деревне Слободка (Пустынской?) волости Могилевской губернии, 30.06.1910-05.07.1910.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 76. Дело о выделении к одному месту надельной земли в деревне Козловка (Пустынской/Замочской) волости Могилевской губернии, 05.04.1910-03.01.1911.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 77. Дело о выделении хуторского участка надельной земли в деревне Ступовая Ряснянской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 15.04.1910-05.02.1911.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 78. Дело о выделении хуторского участка надельной земли крестьянам  Василию Цариковскому и Климу Баблику в деревне Воронино Ряснянской волости Могилевской губернии, 30.06.1910-10.02.1911.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 79. Дело о выделении хуторского участка надельной земли крестьянину Дмитрию Кытиву в деревне Савиничи Пустынской волости Могилевской губернии, 30.06.1910-05.07.1910.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 80. Дело о разверстании на хутора земли деревни Бабинцы Мошканской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 31.10.1910-20.04.1911.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 81. Дело о разверстании на хутора надельной земли деревни Глебовск Мошканской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 31.10.1910-20.04.1911.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 82. Дело о выделении надельной земли к одним местам для шести домохозяев в деревне Дворец Пустынской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 15.04.1910-05.01.1911.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 83. Дело о выделении надельной земли к одним местам крестьянам Максиму и Авксентию Мурашко в деревне Овсище Ульяновичской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 08.01.1910-07.03.1914.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 84. Дело о разверстании на хутора надельной земли деревни Рябцы Латыговской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 03.04.1910-22.04.1911.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 85. Дело о восстановлении границ надельной земли в деревне Буево Мошканской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 15.04.1910-19.03.1911.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 86. Дело о возобновлении межевых знаков формально отграниченного надела деревни Обрезково Латыговской волости Сенненского уезда Могилевской губернии из дачи села Ходцы, 20.09.1910-22.04.1911.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 87. Дело о переходе от чресполосного к хуторскому владению надельной землей крестьян деревни Бутримово Островенской Сенненского уезда Могилевской губернии, 04.08.1910-28.05.1913.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 88. Дело о разверстании на хутора надельной земли деревни Заворотье Ульяновичской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 24.06.1911-14.07.1914.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 89. Дело о разверстании на хутора надельной земли деревни Короли Мошканской/Пустынской/Ульяновичской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 17.08.1911-26.07.1915.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 90. Дело о выделении надельной земли Петру Мазурову, крестьянину деревни Кузьмино (Кузьминово?) Ряснянской/Мошканской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 17.08.1911-13.03.1912.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 91. Дело о разверстании на хутора надельной земли деревни Семендяки Мошканской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 17.08.1911-07.04.1912.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 92. Дело о разверстании на хутора надельной земли деревни Пилипцы Мошканской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 07.08.1911-07.04.1912.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 93. Дело о разверстании на хутора надельной земли деревни Лядинки Мошканской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 17.04.1911-13.03.1912.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 94. Дело о переходе от чресполосного к хуторскому владению надельной землей крестьян деревни Массоры Мошканской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 04.08.1910-28.05.1913.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 95. Дело о выделении надельной земли к одним местам крестьянам Павлу Карповичу и Варваре Дубовец в деревне Замошье Пустынской/Мошканской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 16.06.1911-17.03.1912.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 96. Дело о выделении надельной земли к одним местам в деревне Вятер Замочской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 17.04.1911-31.02.1912.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 97. Дело о разверстании на хутора надельной земли деревни Сауши Латыговской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 16.06.1911-07.04.1912.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 98. Дело о разверстании на хутора надельной земли деревни Симоновичи Лукомльской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 17.04.1911-17.03.1911.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 99. Дело о разверстании на хутора надельной земли деревни Чепелино Каковчинской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 17.04.1911-17.04.1912.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 100. Дело о добровольном выделении двух хуторских участков в деревне Лозовка Пустынской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 17.04.1910-09.02.1912.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 101. Дело о выделении к одному месту надельной земли в деревне Новоселки Латыговской/Островенской/Заречно-Толочинской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 17.04.1911-15.02.1912.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 102. Дело о разверстании на хутора надельной земли деревни Дубровка Лисичинской/Лукомльской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 17.04.1911-06.03.1912.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 103. Дело о разверстании на хутора чресполосной земли деревни Даргейки Ульяновичской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 1911-1912.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 104. Дело о разверстании на хутора надельной земли деревни Сахны Пустынской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 17.04.1911-08.02.1912.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 105. Дело о выделении хуторского участка из надельной земли Антону Щуке, крестьянину деревни Горивец Ульяновичской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 16.06.1911-15.02.1912.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 106. Дело о переходе от чресполосного к хуторскому владению надельной землей и о владении прикупленной с содействием Крестьянского Поземельного Банка землей 8-м Дубровским товариществом крестьян д. Дубровка Лисичинской/Лукомльской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 19.09.1911-28.09.1914.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 107. Дело о переходе от чресполосного к хуторскому владению надельной и купленной землей крестьян деревни Симаны Мошканской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 04.06.1911-24.04.1913.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 108. Дело о разверстании на хутора земли деревни Стайки Островенской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 04.01.1911-28.02.1915.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 109. Дело о переходе от чресполосного к хуторскому владению надельной и купленной при содействии Крестьянского поземельного банка землей крестьян деревни Апарченки Мошканской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 11.09.1911-22.01.1915.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 110. Дело о разверстании на хутора земли деревни Папиной-Слободы Каковчинской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 17.04.1911-02.07.1911.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 111. Дело о выделении в добровольном порядке надельной земли к одному месту Мине и Елене Николаевым, крестьянам деревни Вятер Замочской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 13.06.1911-13.06.1911.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 112. Дело о переходе от чресполосного к хуторскому землепользованию крестьян деревни Апарченки Мошканской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 02.09.1911-04.09.1911.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 113. Дело о переходе от чресполосного к хуторскому землепользованию крестьян деревни Новики Мошканской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 30.08.1912-30.06.1914.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 114. Дело о разверстании на хуторские участки надельной земли совместно с землей, купленной при содействии крестьянского Поземельного банка, крестьян деревни Новое Село Ульяновичской/Мошканской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, б/д.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 115. Дело о переходе от чресполосного к хуторскому владению землей, приобретенной с содействием Поземельного Банка, крестьян 3-го Сосновского товарищества деревни Сосна Мошканской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 03.06.1912-28.01.1915.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 116. Дело о разверстании на хуторские участки земли Лесного товарищества деревни Ротница Лукомльской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 16.01.1912-31.01.1917.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 117. Дело о переходе от чресполосного к хуторскому землепользованию крестьян деревни Массоры Мошканской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 03.06/07.1912-28.01.1915.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 118. Дело о разверстании на хуторские участки земли деревни Дуброва (?) Сенненского уезда Могилевской губернии, б/д.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 119. Дело о переходе от чресполосного к хуторскому владению надельной землей крестьян деревни Рамшино Мошканской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 08.07.1912-25.02.1914.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 120. Дело о проверке приговора о переходе к хуторскому владению крестьянского товарищества застенка Болонье Мошканской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 13.03.1912-31.03.1912.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 121. Дело о переходе товарищества в составе Андрея Силина и Ивана Озола от чресполосного к хуторскому владению землей, 30.01.1912-29.06.1914.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 122. Дело о разверстании на хуторские участки надельной и прикупленной земли крестьян деревни Массоры Мошканской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 20.03.1912-1913.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 123. Дело о ходатайстве к хуторскому землепользованию крестьян деревни Стайки Островенской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 20.08.1912-20.08.1912.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 124. Дело о ходатайстве к хуторскому землепользованию товарищества крестьян застенка Цегельня Мошканской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 17.06.1912-09.07.1912.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 125. Дело о ходатайстве к хуторскому землепользованию Югановского и Глинищанского товариществ крестьян Мошканской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 19.06.1912-27.06/07.1912.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 126. Дело о переходе от чресполосного к хуторскому владению землей крестьян деревни Купино Мошканской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 27.02.1912-28.01.1915.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 127. Дело о разверстании на хутора купленной и надельной земли деревни Задорожье Мошканской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 30.10.1912–06.03.1915.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 128. Дело о разверстании на хутора купленной и надельной земли застенка Вовсино Мошканской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 23.06.1912–26.05.1915.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 129. Дело о ходатайстве к хуторскому землепользованию крестьян деревни Щемиловка Мошканской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 22.08.1912–22.08.1912.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 129а. Дело о разверстании на хутора земли местечка Островно Островенской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 1911.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 130. Дело о разбивке на хутора земли местечка Островно Островенской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 27.03.1912–03.03.1915.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 131. Дело о разверстании на хутора надельной земли крестьян деревни Камли Островенской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 09.10.1913–09.12.1916.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 132. Дело о разверстании на хутора надельной земли крестьян деревни Путище Пустынской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 28.10.1913–28.01.1915.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 133. Дело о разверстании на хутора надельной земли крестьян Югановского и Старо-Глинищанского товариществ Мошканской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 06.07.1913–06.07.1915.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 134. Дело о разверстании на хутора надельной земли крестьян Светницкого товарищества (?) Сенненского уезда Могилевской губернии, 27.10.1913–20.01.1915.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 135. Дело о разверстании на хутора надельной земли крестьян деревни Даргейки Ульяновичской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 01.05.1913–29.06.1914.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 136. Дело о разверстании на хутора надельной земли крестьян деревни Даргейки Ульяновичской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 25.05.1913–01.08.1913.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 137. Дело о разверстании на хутора надельной земли крестьян деревни Стражевичи Черейской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 23.08.1913–07.08.1915.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 138. Дело о проверка приговора крестьян деревни Бельки Мошканской волости Сенненского уезда от 28.07.1913 о расселении всей деревней в числе 34 домохозяев на хуторские участки путем разбивки их надельной земли в количестве 208 десятин 1451 сажня, 07.08.1913 – 24.08.1916.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 139. Дело о разверстании на хутора надельной земли крестьян деревни Щемиловка Мошканской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 17.05.1913–01.03.1915.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 140. Дело о разверстании на хутора надельной земли крестьян застенка Болонье Мошканской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 14.09.1913–13.01.1915.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 141. Дело о разверстании на хутора надельной и купленной земли крестьян деревни Пальчики Латыговской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 28.05.1913–12.12.1916.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 142. Дело о разверстании на хутора земли деревни Островно (Островенской?) волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 12.10.1913–14.10.1913.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 143. Дело о разверстании на хуторские участки земли 3-го Ляховского товарищества деревни Ляхово Мошканской волости Сенненского у., купленной с помощью крестьянского поземельного банка, 12.12.1913-13.02.1914.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 144. Дело о разверстании на хутора земли крестьян деревни Белое Островенской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 26.05.1913–01.12.1913.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 145. Дело о разверстании на хутора земли крестьян деревни Горбель Островенской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 09.10.1913–16.06.1915.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 146. Дело о разверстании на хутора надельной земли крестьян Цагельнянского товарищества деревни Цагельня Мошканской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 03.05.1914–26.10.1915.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 147. Дело о разверстании на хутора надельной земли крестьян деревни Путище Пустынской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 13.05.1914–09.09.1914.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 148. Дело о разверстании на хутора надельной земли крестьян села Замочек Замочской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 17.06.1914–17.09.1914.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 149. Дело о разверстании на хутора надельной земли крестьян деревни Учановичи Островенской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 13.01.1914–23.02.1917.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 150. Дело о разверстании на хутора надельной земли крестьян деревни Качино Островенской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 24.06.1914–09.08.1914.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 151. Дело о разверстании на хутора надельной земли крестьян застенка Томашенки Островенской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 21.09.1914–05.07.1916.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 152. Дело о разверстании на хутора надельной земли крестьян деревни Пальчики Латыговской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 10.05.1915–13.05.1915.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 153. Дело о разверстании на хутора земли крестьян деревни Горбель Островенской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 17.04.1915–01.04.1916.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 154. Дело об разграничении надельных земель деревень Бельки и Грибы Мошканской волости Сенненского уезда, 20.04.1901–15.07.1901.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 155. Дело о разверстании на хутора земли крестьян деревни Лядище Мошканской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 29.04.1909–11.12.1909.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 156. Дело о выделении двух земельных участков в деревне Стюденка Пустынской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 27.05.1909–14.12.1909.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 157. Дело о выделении хуторского участка в деревне Зазерье Каковчинской/Латыговской/Мошканской/Ульяновичской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 27.05.1909–31.01.1910.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 158. Дело о выделении хуторского участка в деревне Головачи Пустынской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 27.05.1909–18.12.1909.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 159. Дело о разбивке на хутора деревни Шелухи Мошканской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 10.07.1909–23.07.1909.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 160. Дело о разбивке на хутора деревни Дубовцы Мошканской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 25.08.1909–13.12.1910.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 161. Дело о хуторском разделении крестьян деревни Рябые Мошканской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 24.08.1909–03.11.1909.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 162. Дело о разбивке на хутора деревни Церковище Мошканской/Заречно-Толочинской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 23.08.1909–07.12.1910.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 163. Дело о возобновлении границ формально ограниченного надела деревни Позняки Мошканской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 24.08.1909–12.1909.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 164. Дело о хуторском расселении крестьян деревни Позняки Мошканской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 24.08.1909–05.02.1911.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 165. Дело о разбивке на хутора деревни Усвейка Ряснянской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 24.09.1909–13.10.1909.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 166. Дело о возобновлении межевых знаков деревни Усвейка Ряснянской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 24.09.1909–24.12.1910.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 167. Дело по ходатайству Байкова, крестьянина Сенненского уезда, о выделении его надельной земли к одному месту, 15.12.1909–25.04.1912.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 168. Дело о выделении хуторского участка в деревне Ковали Пустынской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 10.12.1909.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 169. Дело о хуторском расселении крестьян деревни Кругляны Пустынской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 10.03.1909–23.01.1912.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 170. Дело о хуторском расселении крестьян деревни Массоры Мошканской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 15.04.1910–08.12.1911.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 171. Дело о выделении хуторских участков в селе Нерейша Каковчинской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 15.04.1910–11.03.1911.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 172. Дело о хуторском расселении крестьян д. Смолки Мошканской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 15.04.1910–19.03.1911.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 173. Дело о хуторском расселении крестьян д. Кожемяки Мошканской/Ряснянской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 15.04.1910–15.05.1910.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 174. Дело о возобновлении границ дачи Леонтово Мошканской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 15.04.1910–21.04.1912.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 175. Дело о разбивке на хутора деревни Дворня Мошканской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 04.05.1910–01.04.1911.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 176. Дело о выделении хуторского участка Козловскому, крестьянину Сенненского уезда, 25.06.1910–25.01.1911.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 177. Дело о выделении хуторского участка Якиму Прокоповичу, крестьянину Сенненского уезда, 30.06.1910–11.01.1911.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 178. Дело о выделении хуторского участка Василию Лазареву, крестьянину Сенненского уезда, 29.07.1910–19.03.1911.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 179. Дело о разделе общинной земли деревни Клиши Островенской волости Сенненского уезда Могилевской губернии на хутора между крестьянами, 10.08.1910–19.01.1912.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 180. Дело о разделе общинной земли деревни Крупенино Островенской/Мошканской волости Сенненского уезда Могилевской губернии на хутора между крестьянами, 20.10.1910–26.10.1910.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 181. Дело о возобновлении межевых знаков дачи деревни Крупенино Островенской/Мошканской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 07.09.1910–12.01.1912.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 182. Дело о разверстании на хутора надельной земли крестьян деревни Симаки Островенской/Мошканской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 25.09.1910–19.03.1911.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 183. Дело о разверстании на хуторские участки земли крестьян деревни Замелочье Островенской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 07.09.1910–08.10.1910.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 184. Дело о выделении к одному месту надела земли крестьянину Ивану Макарову в деревне Короли Мошканской/Пустынской/Ульяновичской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 04.10.1910–04.02.1911.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 185. Дело о разбивке на хуторские участки деревни Ходоровка Мошканской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 29.10.1910–21.03.1911.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 186. Дело о выделении к одному месту надельной земли Федосу Руколю (Руголю) и Трофиму Фрамузо, крестьянам села Пустынки Пустынской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 16.11.1910–18.03.1911.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 187. Дело о возобновлении межевых знаков формально-ограниченного надела деревни Липно из дачи Ходцы Латыговской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 16.08.1910–22.08.1911.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 188. Дело о разбивке на хутора деревни Липно Латыговской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 14.08.1910–28.08.1910.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 189. Дело о выделении двух хуторских участков из деревни Замошье Мошканской/Островенской/Ряснянской/Ульяновичской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 17.04.1911–05.01.1913.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 190. Дело о хуторском расселении крестьян д. Слободка Высоко-Городецкой/Латыговской/Лукомльской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 22.04.1911–23.04.1911.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 191. Дело о разделении общинной земли крестьян деревни Чудня Мошканской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 18.06.1911–30.06.1914.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 192. Дело о разделении общинной земли крестьян деревни Бутримово Островенской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 01.08.1911–28.05.1913.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 193. Дело о хуторском расселении крестьян 3-го Сосновского общества деревни Сосна Мошканской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 03.03.1913–09.09.1913.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 194. Дело о разверстании на хуторские участки земли крестьян деревни Новики Мошканской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 02.05.1913–20.02.1920.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 195. Дело о разверстании на хуторские участки надельной земли крестьян деревни Панкратово Островенской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 13.01.1914–26.02.1916.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 196. Дело о хуторском расселении крестьян местечка Островно Островненской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 24.04.1914–15.07.1914.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 197. Дело об осушении болот в имениях Ходцы и Черница Сенненского уезда Могилевской губернии, принадлежащих землевладельцу Ф.А.Рентельну, 19.03.1907–11.02.1910.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 198. Дело о гидротехнических работах для проведения землеустроительных работ по Могилевской губернии, 22.11.1907–25.10.1908.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 199. Дело о гидротехнических работах для проведения землеустроительных работ по Могилевской губернии, 23.11.1907–23.07.1909.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 200. Дело о гидротехнических работах для проведения землеустроительных работ по Могилевской губернии, 23.11.1907–23.07.1909.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 201. Полевой журнал деревни Ярошки Мошканской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 06.08.1909–20.02.1910.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 202. Ведомость о координатных вычислениях и журналы измерений участков земли в деревне Бельки Мошканской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 1915 г.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 203. Алфавитные списки деревень со сведениями о количестве удобной и неудобной земли, б/д.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 203а. Дело о проверке действий землемера Дубинина по снятию границ деревни Ляховичи Лукомльской волости Сенненского уезда, 18.06.1888 г.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 204. Дело о разверстании на хуторские участки земли крестьян деревни Бутримово Островенской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 13.05.1912–03.09.1912.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 205. Дело о разверстании на хуторские участки земли крестьян деревни Симаны Мошканской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 20.06.1912–08.07.1912.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 206. Дело о разверстании на хуторские участки земли крестьян деревни Даргейки Ульяновской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 11.10.1912–30.12.1912.

Ф. 2594. Оп. 1. Д. 207. Дело о разверстании на хуторские участки земли крестьян деревни Стражевичи Черейской волости Сенненского уезда Могилевской губернии, 19.05.1913–07.08.1915.

29.08.2023

Дадаць каментар

Ваш e-mail не будзе апублікаваны. Абавязковыя палі пазначаны *


2 − = 1